Technické služby města Úpice

Odpady podnikatelé

Související dokumenty ke stažení:


Veškeré podnikatelské subjekty jsou povinny si zajistit řádné nakládání s odpady vzniklými během jejich činnosti dle zákona 541/2020 Sb., zákon o odpadech. Nakládání s odpadem si může každý podnikatel zajistit skrze oprávněnou osobu k nakládání s odpady nebo individuálně.

Technické služby města Úpice nabízí menším podnikatelům zajištění svozu komunálního odpadu vyprodukovaného podnikatelem a možnost ukládat tříděný odpad: plast, papír, sklo, kovy a bioodpad na sběrném dvoře v Radči. S většími podnikateli mohou Technické služby uzavřít individuální smlouvu.

Svoz komunálního odpadu od menších podnikatelů je prováděn dle nové smlouvy a svozového kalendáře v periodě 1 x 14 dní.

Podnikatelům s již existující (starou) smlouvou o svozu odpadů bude tato smlouva do konce roku 2024 vypovězena, poté si mohou uzavřít u TS Úpice smlouvu dle nových podmínek.

Podnikatelské popelnice budou označeny samolepkou z důvodu evidence a oddělení odpadů. V souladu s platnou legislativou bude evidován odpad převzatý od občanů a podnikatelů zvlášť.

Nálepky (známky) pro podnikatelský odpad budou dostupné v sídle TS Úpice ul. Plickova oproti nově podepsané smlouvě.

Pokud ještě nemáte smlouvu a máte zájem o zajištění svozu odpadu od Technických služeb města Úpice, které Vám zajistí doložení řádného nakládání s odpady (SKO i separovaný odpad), pak proveďte následující kroky:

  1. Zvolte si kategorii dle množství produkovaného odpadu.
    Pokud produkujete větší množství odpadu, než spadá do kategorie II odkazovaného dokumentu, tak musíte uzavřít individuální smlouvu buďto s TS Úpice nebo s jiným subjektem s oprávněním nakládat s odpady dle zákona o odpadech.
  2. Pokud vámi produkované množství odpadu spadá do kategorie I nebo II, tak si stáhněte formulář Prohlášení podnikateleSmlouvu.
  3. Oba dokumenty prosíme vyplňte a vytiskněte. Pokud nemáte možnost vytištění, pak Vám vytištění dokumentů zajistíme přímo v kanceláři TS Úpice.
  4. Připravte si Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list s doložením sídla provozovny, oprávnění jednat za podnikatelský subjekt a IČZ pokud ho má podnikatel přiřazeno.
  5. Všechny dokumenty zaneste do kanceláře TS města Úpice k podpisu.

Podnikatelé se sídlem na území města Úpice nebo podnikající na území města budou vyzváni k předložení smlouvy uzavřené s oprávněnou osobou k nakládání s odpady, nebo k předložení dokladů o likvidaci odpadu jinou formou.

Cílem je poskytnout součinnost podnikatelům k usnadnění přechodu do zákonného režimu pro nakládání s odpady.