Technické služby města Úpice

Sběrný dvůr v Radči

Co a jak je možné odevzdat na sběrném dvoře v Radči

Sběrný dvůr v Radči je určen pro občany s trvalým pobytem v Úpici a v Radči a odpady těchto občanů budou přejímány na základě doložení platného místa trvalého pobytu např. platným občanským průkazem.

Na sběrném dvoře v Radči dále může bez poplatku a kdokoliv, tedy i občan z jiné obce odevzdat i použité velké elektrospotřebiče jako nefunkční pračky, myčky, lednice, sporáky a bojlery, elektrokotle a jiné. Obsluha sběrného dvora tyto vratné elektrospotřebiče převezme, jen pokud budou tyto výrobky kompletní – nesmí jim chybět části jako základní desky s řídící elektronikou, kompresory, elektromotory, součásti z drahých kovů a jiné součástky. Pokud tedy nebudou tyto výrobky vraceny kompletní není možné tyto spotřebiče považovat za vratné výrobky, ale stávají se podle zákona odpadem, a tak se s nimi bude dále nakládat. Tedy obsluha sběrného dvora by takový odpad převzala jen za podmínek, že odpad bude separovaný – vytříděný zvlášť na kovy, elektrosoučástky, izolaci a součásti z PVC.

Dále je možné na sběrném dvoře v Radči bez poplatku, tedy i občan z jiné obce odevzdat po předložení OP použité pneumatiky bez disků a ráfků. Pneumatiky muže odevzdat jen občan, ne firma. Firmy tyto výrobky likvidují na svůj náklad.

Jaký odpad patří a nepatří do sběrného dvora v Radči

Žádáme občany, aby do sběrného dvora v Radči vozili odpad jen vytříděný a nepřiváželi nevytříděný odpad, nebo ty druhu odpadů, které do sběrného dvora nepatří.

Směsný komunální odpad má své přesné parametry a nepatří do něj zejména papír, plasty, kovy a biosložky. Tyto odpady jsme povinni separovat zvlášť. Poté za ně také platíme zvýhodněnou cenu.

O tom, jaký druh odpadu bude na SD Radeč přijmut, rozhoduje vždy obsluha sběrného dvora a možnosti příjmu určitých odpadů se řídí provozním řádem dvora schváleným odborem krajského úřadu životního prostředí. Druhy odpadů, které obsluha příjme tedy neovlivňují ani obec Úpice ani Technické služby Úpice, ale platná legislativa a schválení nařízených úřadů.

Pokud už se stane, že přivezete nevytříděný odpad na SD Radeč, přijmeme ho jen s podmínkou, že provedete vytřídění v areálu SD Radeč svépomocí a podle pokynů obsluhy do daných nádob. Například stará okna je u nás možné odevzdat, ale jen s podmínkou, že sklo vytlučete do jednoho kontejneru a dřevo, se vyseparuje do místa skladovaní dřeva. Samozřejmostí je, že když při tom vznikne nějaký nepořádek okolo, tak ho po domluvě s obsluhou SD Radeč po sobě původce odpadu uklidí, aby další občané neodjížděli ze zařízení s prořízlými pneumatikami.

Objemný odpad jako nábytek by měl být také v rozmontovaném stavu na deskový materiál bez větších kovových částí.

Další nebezpečné odpady jako autobaterie, nefunkční zářivky, použité obaly od olejů a barev a jiné nebezpečné odpady se přijímají pouze v areálu TS Úpice v ulici Plickova 842. Zatím je není možné přijímat na SD Radeč.

Sběrný dvůr v Radči není ze zákona oprávněn přijímat zejména nebezpečné odpady, azbest aj. Na tyto odpady v SD Radeč nemáme povolení a musí být likvidovány u partnerů s oprávněním, např. skládka Labe v Bohuslavicích.

Nedostatečným vytříděním odpadů vznikají městu další problémy, jako je např. až odmítnutí převzetí těchto odpadů obchodními partnery, kteří podnikají v odpadovém hospodářství, se kterými město spolupracuje. Zbytečně dochází i ke zvyšování nákladů na provoz, který je následně hrazen ze společných kapes občanů.

Tím že třídíme šetříme nejen životní prostředí pro sebe a své děti, ale za ušetřené peníze je možné realizovat jiné investiční akce a opravy pro zvelebení města pro nás pro všechny.


Ceník uložení odpadu pro občany Úpice a pro podnikatele s platnou smlouvou

Kontakt a provozní doba sběrného dvora v Radči

Telefon: 734 613 508
Kontaktní e-mail: sbernydvur@tsupice.cz

Provozní doba (zimní režim) od 1.10. do 30.4.Provozní doba (letní režim) od 1.5. do 30.9.
Pondělí7:00 - 10:3011:00 - 15:30Pondělí7:00 - 10:3011:00 - 16:00
Úterý7:00 - 10:3011:00 - 15:30Úterý7:00 - 10:3011:00 - 14:00
Středa7:00 - 10:3011:00 - 15:30Středa7:00 - 10:3011:00 - 16:00
Čtvrtek7:00 - 10:3011:00 - 15:30Čtvrtek7:00 - 10:3011:00 - 14:00
Pátek7:00 - 10:3011:00 - 15:30Pátek7:00 - 10:3011:00 - 14:00
SobotazavřenoSobota8:00 - 11:30
NedělezavřenoNedělezavřeno
SvátkyzavřenoSvátkyzavřeno