Technické služby města Úpice

Informace

Co jsou to vlastně odpady?

Pro někoho jednoduchá záležitost, pro druhého neřešitelný problém. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů odpady definuje následovně: “Odpad je movitá věc, která se pro občana stala nepotřebnou a má úmysl se jí zbavit.“

Ale jaké má občan města Úpice možnosti při nakládání s odpady?

Je zapotřebí si uvědomit, že i odpad, který vznikl v domácnosti občana, má svoje pravidla. Odpad je v jeho vlastnictví a předání jiné osobě k jeho likvidaci si vyžádá určitou spolupráci a finanční náklady.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Úpice upřesňuje, jakým způsobem si má občan počínat a Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů uvádí, jakou částkou se bude podílet na likvidaci vlastního odpadu. Město Úpice stanovilo místní poplatek na jednoho občana a rok, který zdaleka nepostačí na pokrytí ani poloviny nákladů. Tudíž každý občan by měl využívat možnosti likvidace, které mu obec v rámci stanovených pravidel nabízí. Přesněji nevytvářet černé skládky, neodkládat odpad na veřejná prostranství, chodníky, kolem kontejnerů a sběrných nádob, apod. a tím nutit obec příštím rokem poplatek na občana navýšit na úkor těch, kteří plní svoje povinnosti odpady třídí a snaží se mít město zdravé a čisté. Díky třídění lze odpady dále recyklovat a vyrábět z nich nové věci.

Konec teorie a teď trochu praxe.

Občan ukládá zbytkový domovní odpad do sběrných nádob, tj.velkoobjemových kontejnerů zpravidla modré barvy, nebo do typizovaných kovových a plastových popelnic o objemu 70 l, 110 l a 120 l. Ve vyjímečných případech do pytlů o objemu 80 l pouze černé barvy. Jiné sběrné nádoby se nepřipouštějí. Občan má povinnost přistavit sběrnou nádobu ve stanovený den v 6:00 hodin ráno k svozové trase.