Technické služby města Úpice

Podmínky pro zveřejnění reklamy

Technické služby města Úpice, jako správci výlepových ploch a sloupů veřejného osvětlení (dále VO), mohou ve své pravomoci pronajmout sloupy VO na dobu určitou za účelem umístění informačních šipek, reklamních a informačních plakátů.

Správce s každým pronajímatelem uzavře písemnou smlouvu, za jakých podmínek je možno sloupy VO pronajmout.

  1. umístění informačních šipek: informační šipky budou vždy ve stejné barvě, ve stejné velikosti, viz smlouva příl.č.l
  2. umísťování reklamních a informačních plakátů: tyto plakáty nelze lepit přímo na sloupy VO. Je možno použít pro tyto účely podložky – sololit nebo plast, které budou upevněny na sloupy VO provázkem nebo plastovými sponami, ale v žádném případě NE ocelovým drátem. Cedule nesmějí zakrýt vstup do sloupu určený pro opravu a údržbu sloupů.

Nesmějí zasahovat do komunikace, aby nedošlo k úrazu uživatelů komunikací. Stejným způsobem musí být ošetřena i část, která bude zasahovat do chodníku – ostré hrany apod., které by mohli zapříčinit úraz chodců.

Nájemce nese plnou odpovědnost za stav, za umístění a vylepení plakátů, za případné škody nebo úrazy, které vzniknou po dobu nájmu, pokud si tuto službu neobjedná u správce.

V den ukončení nájmu je povinen na své náklady tyto cedule odstranit.

Každá reklama na sloupech veřejného osvětlení bude opatřena razítkem TSMÚ. V případě, že tato cedule nebude opatřena razítkem, je správce oprávněn tuto ceduli odstranit na náklady pořadatele.