Technické služby města Úpice

1. díl - Druhy domovního odpadu

Skupiny odpadůOdpady jsou současným celosvětovým problémem, který se ve vyspělejších evropských zemích již řadu let snaží řešit, aby nedošlo k nevratnému znečištění našeho životního prostředí.

Na grafickém koláči si můžeme udělat představu, jaké odpady a v jakém poměru vznikají. Občan může ovlivnit cca 16% z celkových odpadů. Na rozdíl od většiny průmyslových odpadů, má komunální odpad bohužel velmi negativní dopad na naše životní prostředí.

Komunální odpad je v zákoně definován, jako veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Skládá se ze dvou skupin odpadů. První skupinu tvoří odpad vznikající v domácnostech - tzv. domovní odpad - a druhou je odpad vznikající na veřejných (obecních) prostranstvích.

Snahou v rámci ochrany životního prostředí a zachování přírody pro další naše pokolení by mělo být maximální snižování podílu nevyužitelných komunálních odpadů. Toho lze docílit pouze důsledným tříděním komunálních a domovních odpadů.

Každý občan obce Úpice může ovlivnit množství vznikajícího odpadu z domácnosti a to důsledným tříděním odpadů, které sám vytváří.

Domovní odpad lze rozdělit na tyto druhy:

  • Skladba odpadu z domácnostiRecyklovatelný (znovu využitelný) odpad – Sem řadíme papír, sklo, plasty z domácností, nápojové kartony kovy, textil a hračky. K vytřídění slouží síť kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny po celém městě.
  • Bioodpad – Tvoří ho tráva, listí, větve, bioodpady z domácností – zbytky zeleniny nebo ovoce a také odpad z přípravy jídel (tzv. gastroodpad).
  • Výrobky podléhající zpětnému odběru – Do této skupiny patří výrobky podléhající zpětnému odběru (někdy označované jako výrobky s ukončenou životností), tj. například elektrozařízení, baterie, pneumatiky, autovraky.
  • Velkoobjemové odpady – Někdy jsou nazývány jako odpady objemné, například nábytek, podlahové krytiny matrace, sanita a další.
  • Nebezpečný odpad - To jsou například léky, lepidla, barvy, rozpouštědla, ropné produkty, čisticí prostředky, obaly se zbytky chemikálií, ale i obaly od barev a ropných produktů.
  • Zbytkový odpad - Poslední skupinou domovního odpadu je tzv. zbytkový odpad (též nazývaný směsný komunální odpad) vzniká po vytřídění všech předchozích složek domovního odpadu, končí v popelnicích a kontejnerech a po jeho převozu je skládkován nebo spalován ve spalovnách.

Pokud občané vytřídí všechny složky, které byly vyjmenovány, a odloží je na místech k tomu určených, učinili obrovský krok k snížení dopadů naší vlastní činnosti na životní prostředí.

V dalším díle našeho seriálu o odpadech vás seznámíme s důvody, proč třídit odpad, a s tím, co nám v třídění odpadu může pomoci.