Technické služby města Úpice

Svoz tříděného odpadu

Pytlový svoz tříděného odpadu

Svoz tříděných odpadů se provádí v Úpici vozidlem Avie D 90 4x4, které je doplněné o nástavbu s kontejnerem a s hydraulickou rukou, která se používá pro vyprazdňování sběrných nádob na tříděný odpad. Tříděný odpad se sváží čtyři dny v týdnu, vždy každý druh samostatně, tj. papír, plasty, bílé sklo, barevné sklo, kov, popřípadě tetrapack. V prostorách na odpadním dvoře se provede dotřídění a nakládka do přepravních kontejnerů. V průběhu svozu tříděného odpadu z kontejnerů se provádí ještě smluvní pytlový svoz.

Čistá obec

V letech 2008, 2009, 2011 a nyní 2013 vyhrálo město Úpice titul "Čistá obec". To znamená, že se Úpice ve své kategorii (nad 5000 obyvatel) umístila na prvním místě v hodnocení obcí v Královéhradeckém kraji podle množství vytříděného odpadu na obyvatele. V roce 2011 se Úpice stala zároveň i absolutním vítězem, vytřídila tedy nejvíce odpadu na obyvatele ze všech obcí v kraji. Více informací lze získat na webu projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj.

Výsledky třídění odpadu

Třídění odpadu má v našem městě svoji tradici. Od r.1995, kdy byl uveden do provozu odpadní dvůr v Radči „EKOSTES“ (po uzavření skládky a následné její rekultivaci) se zde kumuluje každoročně velké množství tříděného odpadu, tj. papíru, plastu, skla, kovu, tetrapaku apod.

Průměrně na jednoho občana připadá následující množství odpadu za rok:

 • 87,60 kg - papír, plast, kov, železo, sklo
 • 4,54 kg - nebezpečné odpady
 • 6,65 kg - vratné výrobky
 • 49,95 kg - bioodpad v nádobách
 • 64,50 kg - ostatní bioodpad z provozu města a ze zahrádek
 • 170,90 kg - ostatní materiály (stavební a podobně)
 • Tedy celkem na jednoho občana připadá 384,14 kg odpadu za rok.

Celkem připadne každoročně vytřídit, recyklovat, upravit a vykoupit Technickými službami města Úpice následující množství odpadu:

Tříděné odpady582 150 kg
Domovní odpad1 177 290 kg
Odpady z města158 430 kg
Inertní materiály1 929 120 kg
Materiál ze zeleně639 300 kg

V popelnicích sveze průměrně na jednoho občana 239,20 kg. Tedy z domácností se vytřídí pouze cca 33% odpadu.

Je nutno se v příštích letech přiblížit 55% vytříděného odpadu, tak jak to ukládá evropská unie. Zvláště když si uvědomíme, že tříděné odpady sebou nesou pouze 30% nákladů a náklady na likvidaci domovního odpadu dle statistického úřadu činí 882,- Kč na jednoho občana, což by činilo na naše město 5.140.296,- Kč v roce 2009. Každoročně toto číslo narůstá, náklady přesáhnou částku 900,- Kč na jednoho občana už v roce 2012.

Zásady třídění odpadu

Každý vytříděný odpad by měl najít svoje místo:

 1. papír: se ukládá do kontejnerů označených modrým vhozem nebo do pytlů modré barvy
 2. plast: se ukládá do kontejnerů označených žlutým vhozem nebo do žlutých pytlů
 3. bílé sklo: se ukládá do kontejnerů označených bílým vhozem
 4. barevné sklo: se ukládá do kontejnerů označených zeleným vhozem
 5. kov: se ukládá do kontejnerů označených červeným vhozem
 6. nápojové kartony, tzv.tetrapak: se ukládá do kontejnerů určených na plasty nebo do pytlů oranžové barvy
 7. nebezpečné odpady: jsou např.barvy, nádoby od barev, louhy, kyseliny ap. tyto odpady je možno odevzdat na odpadním dvoře v areálu Technických služeb města Úpice
 8. vratné výrobky: má ze zákona povinnost odebírat výrobce, dovozce a poslední prodejce. Jestliže občan vyčerpá prokazatelně všechny možnosti, může využít odpadního dvora, který je umístěn v areálu Technických služeb města Úpice, a tam výrobky v určené hodin odevzdat. Ovšem je nutno počítat s tím, že tímto jednáním se dále navyšují provozní náklady města. Jedná se o:
  • drobný elektroodpad - v našem městě jsou rozmístěny kontejnery červené barvy, určené k odkládání drobného elektroodpadu a monočlánků
  • zářivky a výbojky - včetně úsporek (ne žárovky obyčejné), občan je předá na odpadním dvoře TSM Úpice v úřední hodiny
  • baterie a monočlánky - se rovněž jako vratné výrobky odevzdávají na odpadní dvůr TSM Úpice v úřední hodiny
  • oleje a tuky z osobních automobilů uložené v původních kanystrech a nebo označené písmenem „A“. Je možno též předat v areálu TSM v úřední hodiny nebo u posledního prodejce
  • oleje a tuky jedlé - má občan odevzdat v původních obalech nebo v obalech označených písmenem „J“ s adresou občana v areálu TSM Úpice v úřední hodiny nebo odevzdat přímo Zpracovateli, tj. na Fermentační stanici v Úpici
  • tonery - různé druhy tonerů z tiskáren a kopírek je možné odevzdat TSMÚ v úřední hodiny. Výtěžek z této činnosti je určen na charitativní činnost pro mentálně postižené
  • pláště z osobních automobilů - vratnými výrobky se pouze staly pláště od vybraných výrobků. Ostatní pláště by měl odebírat poslední prodejce. Jinak jsou tyto pláště určené k rekultivaci skládek a jsou zpoplatněny
Druhy tříděného odpadu

Mimo výše vyjmenované tříděné odpady, u kterých je prováděn svoz, se třídí ještě další druhy odpadů, které nepatří do popelnic určených na zbytkový domovní odpad.

Další skupinou jsou nebezpečné odpady a vratné výroby, které se třídí odděleně a nepatří do popelnic.

 • elektroodpad
 • zářivky a výbojky
 • baterie a monočlánky
 • oleje a tuky „A“ automobilové
 • oleje „J“ jedlé
 • tonery

Dalšími odpady, které nepatří do skupiny domovních odpadů, a tudíž je občané nemohou ukládat do sběrných nádob-popelnic, určených na zbytkový odpad z domácností, je bioodpad: tráva, roští, apod.

 • tráva a kuchyňské zbytky jsou v našem městě určeny pro zpracování na fermentační stanici. Jejich likvidace je nejlépe dohodnout přímo na FS MěVAK Úpice
 • větve vytříděné o průměru větším jak 3 cm, se nechají využít ke štěpkování a následnému mulčování na městské zeleni. Odpad je zpoplatněn
 • stavební materiály - všechny druhy stavebních materiálů se ukládají na řízené skládky v Bohuslavicích a ve Rtyni v Podkrkonoší. Dobře je recyklovatelná samostatně vytříděná cihla, beton, živice, kámen. Tento materiál je možno dále po úpravě využít a je zpoplatněn.

Dalším odpadem, který lze zařadit do odpadu z domácností, ale nelze pro něho využít sběrné nádoby, je odpad objemný, podle katalogového čísla 200307 a vánoční stromky.

Objemný odpad je možno odvézt na skládky v Bohuslavicích a ve Rtyni v Podkrkonoší. Další možností je odevzdání objemného odpadu na odpadním dvoře v Radči, kde může občan tento odpad odložit v provozní době.

I objemný odpad, jako je např.skříň, židle, okno a podobně, se nechají dobře vytřídit na dřevo, plast, kov, buničinu, textil, sklo, a tím ušetřit peníze.

Jednou ročně město pořádá svoz velkoobjemového odpadu přibližně v měsíci dubnu. Je možno využít této akce a objemný odpad odložit do kontejneru na určeném místě.

Každoročně počátkem nového roku vzniká problém s vánočními stromky. Občané mohou odkládat až do konce února živý vánoční stromek ke sběrným nádobám na domovní odpad. Svozová firma je jednou týdně odveze a následně budou seštěpkovány a použity jako mulčovací materiál.

Během roku se může občan dostat do problému, jak zlikvidovat výše nejmenovaný odpad. Proto navštivte naše odpadní dvory, kde na informačních cedulích a nebo u zaměstnanců technických služeb získáte potřebné informace.